1- اندازه‎گيري دما در كليه مراحل ساخت لاستيك بوسيله دماسنج‎هاي دقيق TC/RTD از رنج-200~1600°c

2- ثبت و نمونه برداري از كميتهاي فشار ،دما و … به وسيله ركوردها

پاسخ دهید