شرکت مهندسی بازرگانی مانیاد صنعت
تأمین کننده کابل های خاص و تکنولوژی پیشرفته

اخبار

حضور شرکت مانیاد صنعت به همراه مدیران ارشد شرکت BLF ایتالیا در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی برق تهران.

به زودی: حضور شرکت مانیاد صنعت به همراه مدیران ارشد شرکت BLF ایتالیا در هفدهمین نمایشگاه بین المللی برق

تهران.در غرفه BLF ایتالیا منتظر شما هستیم.