اخبار

حضور شرکت مانیاد صنعت به همراه مدیران ارشد شرکت BLF ایتالیا در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی برق تهران.

به زودی: حضور شرکت مانیاد صنعت به همراه مدیران ارشد شرکت BLF ایتالیا در هفدهمین نمایشگاه بین المللی برق تهران.

در غرفه BLF ایتالیا منتظر شما هستیم.