کابل نسوز سیلیکونی فویل و شیلددار مدل BLFSCTS2150 محصول BLF ایتالیا

کابل قلع اندود سیلیکونی نسوز  فویل و شیلددار