شرکت مهندسی بازرگانی مانیاد صنعت
وارد کننده و تأمین کننده کابل های حرارتی

رویداد

  • blf ایتالیا

    هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق

    غرفه BLF ایتالیا

  • غرفه BLF ایتالیا

    شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق

    غرفه BLF ایتالیا