نوع سنسور ترموکوپل را انتخاب کنید
ترموکوپل تایپ B
ترموکوپل تایپ E
ترموکوپل تایپ J
ترموکوپل تایپ K
ترموکوپل تایپ N
ترموکوپل تایپ R
ترموکوپل تایپ S
ترموکوپل تایپ T
یکای دمای موردنظرتان را وارد کنید


K

دمای موردنظر خود را وارد کنید


ولتاژ ترموکوپل (mV)
ضریب سیبک(dV/dT)
محدودیت های استاندارد خطا
محدودیت های خاص خطا