توضیحات

سنسور پی تی 100 کد RF1-1BJU-6L23S6-EZZ-ZZZ