توضیحات

سنسور PT100 سیمی مولتی مدل 21965 به صورت (7×3) سیمه ارائه می گردد و یکی از تولیدات ما محسوب می گردد.